Klubbhandbok for Fyllingen Handball

Klubbhåndbok for Fyllingen Handball

Ronald Straume Ryland

19. oktober 2018

Del I
KLUBBHÅNDBOK

Innhold

I  KLUBBHÅNDBOK
 0.1 Formål
 0.2 Ansvar
 0.3 MÅLSETTING
  0.3.1 Overordnet mål
  0.3.2 Sosiale målsetninger
1 ORGANISASJON
 1.1 Årsmøtet
 1.2 Styret
2 OPPGAVER
 2.1 Styreleder
  2.1.1 Arbeidsgiver for ansatte
  2.1.2 Leders oppgaver ved styremøter
 2.2 Nestleder / Økonomiansvarlig
 2.3 Økonomiansvarlig
 2.4 Økonomiutvalg
  2.4.1 Formål
 2.5 Kontrollutvalg
 2.6 Revisor
 2.7 Styremedlem
 2.8 Daglig leder ( ubesatt pt )
 2.9 Kommunikasjonsansvarlig
 2.10 Kioskansvarlig
 2.11 Materialforvalter
 2.12 Arrangementsansvarlig
 2.13 Sportslig leder
 2.14 Sportslig utvalg
 2.15 Spiller - ombud
 2.16 Dommeransvarlig
3 UTSTYR I KLUBBEN
 3.1 Standard utstyr
  3.1.1 DRAKT: Aldersklasse 6-9 år:
 3.2 Aldersklasse 10-11 år:
 3.3 Aldersklasse 12- år:
 3.4 Når man slutter i klubben
 3.5 UTSTYR SPILLER MÅ HA
  3.5.1 Klubbdress:
4 SPONSING
 4.1 Sponsing av utstyr for lag
 4.2 Sponsing via klubben
 4.3 Select 6.2.2
  4.3.1 Utstyrsponsor
 4.4 Innholdet i avtalen med hovedsponsor:
 4.5 Innholdet i sponsorpakken til Select:
 4.6 Sponsorers plassering på drakt og shorts
5 SPORTSLIG UTVALG
 5.1 Sportslig leder
  5.1.1 Rammeplanen
  5.1.2 Sportslig utvalg
  5.1.3 Virke for klubbens vekst
 5.2 Treningstider
 5.3 Sportsplan
6 Sportslig ansvarlige
 6.1 Kvinnesiden
 6.2 Herresiden
7 TRENINGER
8 KAMPER
9 TURNERINGER
10 ÅRSHJUL – STYRETS OPPGAVER TIL FASTE TIDER
11 ØKONOMI
 11.1 Overordnet
 11.2 Generell økonomisk status og oppdatering
 11.3 Status forrige driftsår
 11.4 Kjøregodtgjørelse
 11.5 Treningsavgift i sesongen 2018-19
  11.5.1 Sosiale tiltak
  11.5.2 Manglende betaling
12 LISENS FRA 13-ÅRSNIVÅ OG LISENS FOR LEDERE
13 Lisens
 13.1 Lise pluss
 13.2 Forsikring
14 LAGAKTIVITETER SOM DEKKES
 14.1 Påmeldinger til seriespill
  14.1.1 Omberamminger
  14.1.2 Kanselleringer av deltagelse
 14.2 Cup
15 Trenerutgifter
 15.1 Bring / Lerøy-lagene
 15.2 Egenandeler ved nasjonale talentmiljøer
 15.3 Godtgjørelser
 15.4 Styret
 15.5 Trenere
  15.5.1 For trenere på 8-10 årsnivå som ikke har barn på laget selv:
  15.5.2 For 1 trening i uken + mini/aktivitetsturneringer (8 og 9 årsnivå)
  15.5.3 For 2 treninger i uken + aktivitetsturneringer (10-11 årsnivå)
  15.5.4 For trenere på 11 – 13 årsnivå , avhengig av om man har egne barn på laget
  15.5.5 For trenere på 14 – 15 årsnivå , avhengig av om man har egne barn på laget
  15.5.6 For trenere på 16 ++ årsnivå , avhengig av om man har egne barn på laget
 15.6 Foreldrekontakter (FK)
  15.6.1 Frivillig
  15.6.2 Ved utpekt / tvungen foreldrekontakt
II  Sportsplan
  15.6.3 Revisjon
16 Formål
  16.0.1 Sportsplanen skal:
 16.1 Sportslig sett skal den være et verktøy for:
 16.2 Sportsplanen inneholder målsettinger for de enkelte alderstrinn når det gjelder:
 16.3 Sportsplanen skal:
17 Målsetting for Fyllingen Håndball.
 17.1 Mobbing / utstøting
 17.2 Utvikling
 17.3 Kvalifisering
 17.4 Variabel startoppstilling
 17.5 Differensiering
 17.6 Positiv aktivitetstilbud
 17.7 Talentutvikling
 17.8 Trenerutvikling
18 Organisasjon
 18.1 Sportslig utvalg:
 18.2 Organisering av lagene.
19 Arrangement
20 Vi er positive.
 20.1 Alle skal bidra til et godt miljø
 20.2 Usportslig oppførsel
21 Samarbeid med FyllingeBergen
22 Fair Play
23 Damelaget
 23.1 Differensiering av spillerene på lagene.
24 Differensiering i hovedlag
  24.0.1 Et hovedlag skal bestå av følgende spillere
 24.1 Sportslig vurderinger
25 Resterende lag
 25.1 Differensiering og spilletid i klassene 12-13 år.
 25.2 Minihåndball
 25.3 Belastning på spillere
 25.4 Bruk av spillere fra andre lag i klubben
 25.5 Sammenslåing av lag.
26 Hospitering
 26.1 12-18 år
 26.2 under 12
 26.3 Generelt
 26.4 Uenighet
 26.5 Belastning
 26.6 Permanent overgang
27 Ved tilgang av nye spillere, eller når spillere slutter.
 27.1 Nye spillere
 27.2 Overgangs eller utlånsgebyr
28 Barnehåndball 6-11 år. Et tilbud for alle.
 28.1 Utdanning
 28.2 Trivsel og sosialt arbeid.
 28.3 Fokus
 28.4 Belastning
 28.5 Topping
29 Håndballskolen
30 Utdanning.
 30.1 Trenerkurs
31 Dommerkurs
32 Støttende dokumentasjon
 32.1 Instruks for Trenere
 32.2 Instruks for Oppmann / foreldrekontakter
 32.3 Foreldrevettregler
 32.4 Treningsvett
 32.5 Politiattest
 32.6 Handlingsplan
33 REFERANSER
 33.1 Lov om Fyllingen Håndball

0.1 Formål

Tydeligjøre alle involvertes rettigheter og plikter, samt skape tydelige føringer for det driftsmessige I klubben

0.2 Ansvar

Alle ansvarlige oppgaver må handteres ihht denne handbok.

Styret, trener / hjelpetrener og sportslig utvalg, har taushetsplikt på alle hendelser som innebærer personopplysninger og personbehandlig.

Taushetsplikt kan tre til side, hvis styret finner det nødvendig ift tiltalesaker eller andre særlige hendelser I klubben.

0.3 MÅLSETTING

Målsetninger er ihht sportsplanen følgende:

0.3.1 Overordnet mål

Klubben skal være et positivt og utviklende aktivtetstilbud for barn og unge i Fyllingsdalen.

0.3.2 Sosiale målsetninger

1 ORGANISASJON

1.1 Årsmøtet

Årsmøtet er det øverste og bestemmende organet I Fyllingen handball Bredde.

Årsmøtet skal godkjenne ordinære årsmøtesaker, og fastsette utviklingsplaner og målsetninger for klubben.

1.2 Styret

Styret har oppgaver som understående. Styret skal være sammensatt av en bred representasjon fra hele klubben. Kun unntaksvis skal det bestå av flere representanter fra samme lag.

2 OPPGAVER

2.1 Styreleder

Klubbens leder har overordnet ansvar for all aktivitet i klubben. Leder skal :

 • sørge for at klubben blir drevet i henhold til vedtekter og de retningslinjer som blir gitt av årsmøtet.
 • holde seg oppdatert ift Framohallens avtaler og retningslinjer
 • sørger for at det blir gjennomført styremøter
 • ser til at aktiviteter i underutvalgene følges opp
 • Ser til at klubben deltar i regionmøter og evt andre årsmøter
 • Påse at det avholdes velkomst/informasjon møte for minihåndballag og deltakelse på dette sammen med styret
 • Signere kontrakter for klubben, samt alle trenerkontrakter
 • Sørger for at det mellom lag og klubbens ledelse er en forbindelse som gjør at lagene arbeider etter klubbens mål og rammer og at lagenes ledere og medlemmer får støtte fra klubben
 • Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.
 • Attestere alle utgifter ihht gjeldende regler.

2.1.1 Arbeidsgiver for ansatte

Styreleder fungerer som arbeidsgiver for eventuelle ansatte.

2.1.2 Leders oppgaver ved styremøter

Leder sørger for at det avholdes det nødvendige antall styremøter, i regelen en gang i måneden i perioden august – juni.

Styret får klargjort en en kalenderoversikt over foreslåtte møter til senest andre møte etter årsmøtet, ved nyvalg. Ellers følger normal praksis, møter inntil ett år I forveien.

Leder sørger for at innkallingen til hvert møte inneholder alle standard punkter, jfr punkt om agenda og følger opp at ansvarlige personer i styret har forberedt saken i forkant av styremøtet og sender ut evt. dokumentasjon samtidig med innkallingen.

Det legges til rette for at det finnes fellesarena i spond, hvor styret kan rapportere, diskutere og løse mindre saker i mellom møtene og på områder hvor man ikke har behov for formelle vedtak.

Dersom leder ikke er til stede på styremøte, ledes møtet av nestleder, eller et annet medlem som får delegert oppgaven av leder.

2.2 Nestleder / Økonomiansvarlig

Nestleder er leders stedfortredende når leder ikke kan stille.

Nestleder disponerer sammen med styreleder, klubbens bankkonto

2.3 Økonomiansvarlig

Nestleder er i hovedregel klubbens økonomiansvarlig. Nestleder kan delegere oppgaven innad I styret.

2.4 Økonomiutvalg

Nestleder sørger for at økonomiutvalget etableres og leder dette. Økonomiutvalget ledes av økonomiansvarlig.

2.4.1 Formål

Formålet er å gjennomføre inntektssgivende aktiviteter i henhold til årsmøtevedtak/ene.

I sammen skal de se til at regnskapet er ajour, og i hht gjeldende lover og regler.

Avsetning til skattetrekk skal utføres i henhold til gjeldende lover og regler

Utbetaling av lønn og kjøregodtgjørelse skal utføres i henhold til klubbens gjeldende frist, og ihht regnskapsregler. All utbetaling av lønn skal være attestert.

Økonomiutvalget består alltid av: - Arrangementsansvarlig - Kioskansvarlig/-e

Utvalget ser til at medlemsinfo om klubbens aktiviteter på inntektsbringende tiltak kommer ut i tide.

2.5 Kontrollutvalg

Så lenge klubben ikke har lag I 1 divisjon, skal det velges en kontrollkomite som gjennomgår regnskapet før årsmøtet, og uttaler seg om regnskapet validitet.

Kontrollutvalget velges for to år om gangen.

2.6 Revisor

Om noen av lagene rykker opp til 1 divisjon, må det ihht gjeldende regelverk finnes revisor, for revisor gjennomgang av årsregnskapet.

2.7 Styremedlem

Styremedlemmer plikter å møte opp til innkalte møter , eller melde fra om frafall i god tid, til varamedlem. Den enkelte stiller godt forberedt og leser gjennom tilsendt materiale og agenda, før møtet. Styremedlemmer skal være tilgjengelig I Spond Appen, slik at tidligere og ny informasjon er tilgjengelig for den enkeltes orientering. Styreleder tilrettelegger for at alle styremedlemmer får Spond tilgang for styremedlemmer. 4.10 Varamedlem Varamedlemmer stiller på styremøte om de har anledning, uansett forfall.

2.8 Daglig leder ( ubesatt pt )

Sørge for innrapportering av medlemsregisteret til Forbund

Bidra til nettsiden eller klubbens andre mediekanaler.

Sørger for å hente post i klubbens postboks og e-mail

Godkjenne overganger i TA

Sende inn attesterte fakturaer fortløpende

Sende ut fakturaer og følge opp betalingene av disse.

Kontrollere kontoutskrifter fra banken mot egne registreringer, medlemskartotek mv.

Følge opp serieoppsett og cup-påmeldinger

Føring av bilag og innsending digitalt til PowerOffice.

Administrere klubbens dugnadsarbeid i samarbeid med aktuelle utvalg.

Purre opp utestående kontingenter via Spond.

Sørge for Spond at medlemskartoteket blir holdt ajour

Sørge for attestering av dommerregninger fortløpende

Være adressat for tilbud om kurs m.v. / videreformidle i spond. Sørge for videre fordeling.

Lage kampoversikt over helgens hjemmekamper og klargjøre infopermer.

Representere klubben, ta telefoner og forefallende i hverdagen.

Være administrator for Spond, nettside og Facebook / Instagram / Snap.

Holde oppdatert funksjoner og lister

Stillingsprosent kan variere etter behov, og kan økes i perioder, ved styrets godkjennelse.

2.9 Kommunikasjonsansvarlig

- Skrive pressemeldinger - Oppdatere Facebook ( der det ikke er egne lagsrepresentanter )

2.10 Kioskansvarlig

Ansvar for innkjøp til kioskene

2.11 Materialforvalter

Materialforvalter er ansvarlig for leverandøravtaler, klubbens materiell og utstyr.

Materialforvalter forvalter utstyrsavtaler med utstyrsleverandører og har oppfølging av slike avtaler. De enkelte avtaler godkjennes av styret.

Materialforvalter oppdaterere til den gjeldende info om utstyrsavtaler og rabattordninger, og distribuerer til medlemmene via Spond.

Materialforvalter oppdaterer liste over tilgjengelig treningsmateriale for klubbens lag før 15. Juni, og legger frem for styret.

Eksisterende utstyr skal gjennomgås og sjekkes for brukbarhet, slik at vi kan planlegge innkjøp i god tid.

2.12 Arrangementsansvarlig

Klubben har som en av sine oppgaver å være arrangør for de håndballkamper som finner sted i Framohallen. Dette er en oppgave som utføres på vegne av håndballkretsen og alle billettinntekter tilfaller klubben.

For å ivareta koordinering av denne funksjonen er det utpekt en arrangementsansvarlig.

Oppgavene er definert i instruks for arrangementsansvarlig.

2.13 Sportslig leder

Det er ansatt sportslige ledere for herre og damesiden, som også fungerer som trenere for et bredt utvalg av seniorlag.

2.14 Sportslig utvalg

Bredt utvalg av trenere og spillerombud, styret representeres med en person, som er styreleder.

2.15 Spiller - ombud

Det skal velges et spillerombud blandt seniorspillerene, som skal :

- bringe spillerenes innspill direkte til styret

- bringe spillerenes innspill direkte til sportslig utvalg

Denne skal verne om spillerenes rettigheter og representere spillerene i sportslig utvalg.

2.16 Dommeransvarlig

Være kontaktperson mellom klubbens dommere og Regionen.

3 UTSTYR I KLUBBEN

Klubben er utstyrsleverandør Select og vi skal forholde oss lojale til denne leverandøren utelukkende, for all handball-bekledning. Trenere og foreldre er ansvarlig for at det blir overholdt.

3.1 Standard utstyr

Til hvert lag hører følgende utstyr:

3.1.1 DRAKT: Aldersklasse 6-9 år:

1 drakt pr spiller- keeperdrakt når man blir 9 år. Egne barnehåndballdrakter

3.2 Aldersklasse 10-11 år:

1 hjemme draktsett pr. utespiller + keeperdraktsett + markeringsvester.

3.3 Aldersklasse 12- år:

1 hjemme draktsett og 1 borte draktsett pr. utespiller + keeperdraktsett + markeringsvester.

Antall draktsett/keeperdraktsett utleveres etter angivelse/bestilling fra lagleder for de enkelte lag før/ved oppstart ny sesong, og suppleres evt. igjennom sesongen etter avtale med materialforvalter.

3.4 Når man slutter i klubben

VIKTIG: Spillere som slutter må levere tilbake drakt. Drakter som mistes erstattes av spiller.

Foreldrekontakt / Oppmann står som ansvarlig for å innhente dette tøyet.

Alle aldersklasser: 1 lagsbag med førstehjelpsmateriell. Innhold suppleres etter behov, av Gjennom sesongen disponeres dette utstyret av det enkelte lag, og laglederen er ansvarlig for draktsettene og lagsbag. Supplering av innholdet skjer gjennom anmodning fra trenere/lagledere og etter sportslig utvalgs vurderinger.

3.5 UTSTYR SPILLER MÅ HA

Shorts og sokker

3.5.1 Klubbdress:

Klubben ønsker at alle skal ha klubbdress og har på denne i forbindelse med kamper og cuper

Klubben har standard tøy som hentes ut via Select / Laksevåg Intersport utelukkende.

4 SPONSING

4.1 Sponsing av utstyr for lag

Det åpnes ikke for sponsing av utstyr til noen lag i klubben. Alt skal gå gjennom klubben sentralt. Brudd på dette kan medføre erstatningsplikt tilsvarende bot klubben får for brudd på sponsor-reglene.

4.2 Sponsing via klubben

Sponsorer skal godkjennes av styret, og utstyr skal bestilles inn av materialforvalter. Kun utstyr i klubbkolleksjonen kan sponses. Ved konflikt med sponsorer av klubben vil ikke sponsor godkjennes. Alle på laget skal få sponset utstyr, hvis det deles ut.

Klubben har følgende sponsorater på drakt :

1. Select

2. Laksevåg Senter

3.

4.3 Select 6.2.2

Klubben har sponsorater og enerett på leveranser på alt utstyr og leveranse drakten (til 30. juni 2020):

4.3.1 Utstyrsponsor

I sammen med Select og Intersport, har Laksevåg Senter utstyrsponsorat til klubben.

4.4 Innholdet i avtalen med hovedsponsor:

4.5 Innholdet i sponsorpakken til Select:

Sponsorpakken skal tas ut i anbefalte klubbrelaterte produkter, og leveres ut gjennom forhandler Intersport Laksevåg. Forhandler har rett til å sette logo på sponsorpakken, og denne logoen skal dekkes av forhandler.

På ordinære kjøp utover avtalen, innrømmes klubben rabatter på veiledende katalogpris og klubbrelaterte produkter. Forhandler skal holde minst en klubbkveld eller lignende i halvåret, hvor informasjon sendes ut til klubbens medlemmer i god tid.

Avtalen skal synligjøres på klubbens hjemmeside, og klubben skal oppfordre medlemmer til å benytte Selects produkter på trening/kamp.

Klubben forplikter seg til minimum 2 ganger årlig, til å distribuere tilbud og informasjon om offisielle klubbprodukter til klubbens medlemmer. Select har enerett til profilering gjennom klubben. De har også enerett til å selge sine produkter under turneringer og andre tilstelninger i klubbens regi. Dette skal være kostnadsfritt.

4.6 Sponsorers plassering på drakt og shorts


PLASSERING ANTALLSTØRRELSE SPONSOR SPILLEDRAKT


Foran på mage 1 22 cm

Foran på bryst 1 22 cm

Høyre bryst 1 22 cm Laksevåg Senter Alle

Venstre bryst 1 22 cm Intersport Alle

Øverst på ryggen 1 22 cm Select Alle

Nederst på ryggen 1 22 cm

Høyre og venstre overarm 1 7 cm

På halsen foran 1 8 cm

Foran på shorts 1 8 cm

Bak på shorts 1

Kragen på drakt 1

Trykkeomkostninger vil alltid tilkomme i alle avtaler.

Egne kontrakter er utarbeidet pr samarbeidsavtale og ligger i Dropbox.

5 SPORTSLIG UTVALG

5.1 Sportslig leder

5.1.1 Rammeplanen

Utvikle, implementere og videreutvikle den sportslige rammeplanen.

Rammeplanen er klubbens fremste verktøy for kontinuerlig å kunne tilpasse det sportslige arbeidet i klubben slik at det til enhver tid tilfredsstiller det nivået som er nødvendig for at klubben skal nå sitt overordnede mål. Koordinere, rekruttere og ha det daglige personal- og oppfølgingsansvaret for trenere og team på alle klubbens årganger.

5.1.2 Sportslig utvalg

Lede sportslig utvalg.

Utvikle i samarbeid med sportslig utvalg en årsplan for utvalgets arbeid før 1. mai hvert år.

Planen skal inneholde 1-3 mål for året.

Den skal evalueres i forbindelse med styrets årsmelding til årsmøtet og inneholde forslag for kommende sesong.

5.1.3 Virke for klubbens vekst

Markedsføre klubben positivt utad og jobbe for flest mulig spillere inn i regionens spillerutviklingsmiljø. Sportslig leder skal ha løpende dialog med styrets leder.

Sørger for at det avholdes velkomst/informasjon møte for minihåndballag og deltakelse på dette sammen med styreleder.

Sørge for trenerkontrakter sammen med styrets leder

5.2 Treningstider

Sportslig utvalg er ansvarlig for å fordele treningstider ihht behov og oppsatte ønsker

5.3 Sportsplan

Sportslig utvalg utarbeider forslag til sportsplan for hver sesong, som godkjennes av styret

6 Sportslig ansvarlige

6.1 Kvinnesiden

Ansvarlig for kvinnesiden er Chriss Thorsen

6.2 Herresiden

Ansvarlig for herresiden er Jaz Stankiewicz

7 TRENINGER

Det er opp til det enkelte lag å bestemme treningsmengde, men oversikten nedenfor er det som legges til grunn for treningsarbeidet i klubben. Det er denne treningsmengden som lag kan forvente å få tildelt ved en normal mengde treningstid.

 • 8, 9 år: 1 trening med opptil 1 time
 • 10 år: 2 treninger med opptil 1,5 time hver
 • 11, 12 år: 2 treninger med opptil 1,5 time hver
 • 13, 14 år: 2 treninger med opptil 1,5 time hver
 • 15, 16 år: 2 treninger med opptil 1,5 time hver

8 KAMPER

Hjemmekamper i forbindelse med seriespill forsøkes primært lagt til lørdager i Framohallen, men det legges også kamper på søndager.

Kamper som omberammes skal forsøkes lagt til eget lags treningstid i Framohallen. For lag som ikke har treningstid i hallen, så må trening for andre lag vike for kamp.

Oversikt over Klubben sine kamper finnes på handball.no ved å velge sitt lag, og se under «Neste kamper».

Det anbefales å benytte håndballforbundet sin app «Min håndball» for å ha effektiv oversikt over lagenes kamper.

Oversikt over kamper i Framohallen kan søkes frem på følgende link: https://www.handball.no/system/banedagbok/

Oversikt over ledig tid i Framohallen kan fås ved forespørsel til post@framohallen.no

9 TURNERINGER

10 ÅRSHJUL – STYRETS OPPGAVER TIL FASTE TIDER

11 ØKONOMI

11.1 Overordnet

Tiltak / aktivitetar / innkjøp som medfører kostnader som ikke blir betalt / belastet det enkelte laget, men som skal betalast av FHB, - SKAL vere godkjent av styret/styreleder før dei blir utført.

11.2 Generell økonomisk status og oppdatering

-finnes tilgjengelig for alle medlemmene på Spond.

11.3 Status forrige driftsår

Se publiseringer på Spond

11.4 Kjøregodtgjørelse

Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse i klubben,

11.5 Treningsavgift i sesongen 2018-19

Kontinentet er bestemt av generalforsamlingen, og styret foreslo at medlemskontingenten skulle heves med 50 kr for å justere for normal inflasjon i perioden.

Generalforsamlingen stemte over dette og ble enig om 100 kr. Kontingentsatsene for 2018-19 ble da ( utenom gebyr for transaksjonshandtering):


Aldersklasser Pris Søskenmoderert ( 10%) Trener Dommer


J/G 6-9 år 1.300 Kr 1.170 Kr 0 + 1/ 2 lisens barn #2 -

J/G 10-11 1.800 Kr 1.620 Kr 0 + 1/ 2 lisens barn #2 -

J/G 12-15 år: 2.100 Kr 1.890 Kr 0 + 1/ 2 lisens barn #2

J/G 16 år og eldre2.300 Kr 2.070 Kr 0 + 1/ 2 lisens barn #2

Det gis søskenmoderasjon for yngste barn, pr nå 10 %. Det er mulig å få satt betalingsdato til følgende måned, når det er flere barn i samme klubb. Kontakt klubben på post@fyllingenhandball.no for å få dette utført.

11.5.1 Sosiale tiltak

Medlemmer av klubben som har behov, kan få oppsplitting av kontigenter, max fire perioder, Det er også mulig å få forskjøvet kontigent. Ta kontakt med klubben på post@fyllingenhandball.no for mer informasjon.

11.5.2 Manglende betaling

På grunn av mye arbeid med å kreve inn utestående treningsavgift ble det på årsmøtet 2018 gjort følgende vedtak vedrørende manglende betalt treningsavgift:

- Dersom treningsavgift ikke er betalt 3 uker etter forfall på purring gis spiller kamp-nekt - Dersom treningsavgift ikke er betalt 6 uker etter forfall på purring gis spiller kamp- og treningsnekt

Kampnekt gjelder både seriespill og deltagelse i turneringer.

Nr en spiller slutter i klubben skal man i tillegg til å informere i eget lag, melde seg ut av klubben på MinIdrett. Spillere som ikke har meldt seg ut på MinIdrett vil motta purrinng på medlemsavgift frem til dette er gjort.

12 LISENS FRA 13-ÅRSNIVÅ OG LISENS FOR LEDERE

Alle spillere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i Bringserien 16 (ikke ifm kvalifiserende regionsserie) og nasjonalt sluttspill 14 årsnivå plikter også å løse lisens. Klubben dekker lisenskostnad for inntil to ledere på et lag.

Lisensen forfaller til betaling 1.september og har gyldighet fram til 31.august det påfølgende år.

For spillere som fyller 13 år i 2018, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2018- 31.08.2018. For spillere som fyller 13 år i 2019, betales det lisens som gjelder i perioden 01.01.2019-31.08.2019.

Informasjon om lisens finnes på https://www.handball.no/regioner/region-sor/praktisk-info/lisens- og-forsikring/ .

Gebyr vil bli ilagt fra håndballforbundet dersom det benyttes spiller som ikke har betalt lisens, og dette gebyret må dekkes av den enkelte spiller sine foresatte. Spiller som er ilagt gebyr kan ikke benyttes før lisens og gebyr er betalt.

13 Lisens

Alle som deltar i håndball, som spiller og/eller dommer, må i henhold til Norges Håndballforbunds bestemmelser betale lisens f.o.m. 1. januar det kalenderår vedkommende fyller 13 år. Lisens må betales av den enkelte spiller og forfaller 01.09 og har gyldighet fram til 31.08 det påfølgende år. For spillere som fyller 13 år i 2016, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2016-31.08.2016. 10.2 Forsikring Spillere som betaler lisens er forsikret gjennom lisensen.

13.1 Lise pluss

Norges Håndballforbund har etablert to forsikringsordninger: LISE, som er obligatorisk for alle spillere og LISE PLUSS, som er en tilleggsforsikring, som kan tegnes av den enkelte spiller på frivillig basis. Klubben vil anbefale at LISE PLUSS tegnes. Vennligst se handball.no for gjeldende forsikringsregler og hva som må gjøres ved en eventuell skade.

13.2 Forsikring

Yngre spillere er forsikret gjennom å være medlem av klubben.

14 LAGAKTIVITETER SOM DEKKES

Alle refunderbare utgifter skal sendes samlet i .pdf format ( ikke bilde ) til fyllingen.handball@faktura.poweroffice.net, med cc: til post@fyllingenhandball.no, og må inneholde :

kontonummer, lagsnavn, kontoeier og hvilken cup.

14.1 Påmeldinger til seriespill

Klubben dekker alle utgifter til påmeldinger, seriespill og dommerutgifter for alle lag.

14.1.1 Omberamminger

Omberamminger innenfor frist er gratis, og akutte og uventede hendelser som medfører omberammingsutgifter dekkes i hovedsak av klubben.

14.1.2 Kanselleringer av deltagelse

Deltagelse i serie som kanselleres etter frist, dekkes i hovedsak ikke av klubben, da klubben forutsetter at man er i stand til å evaluere slike forutsetninger før fristens utløp. Om det

14.2 Cup

- Hvert lag kan få refundert påmeldingsavgiften for laget til to cuper pr. sesong.

15 Trenerutgifter

Utbetaling av godtgjørelse til trenere er regulert av trenerkontraktene som inngås mellom klubben og den enkelte trener.

15.1 Bring / Lerøy-lagene

- J/G - 16 vil ved hjemmearrangement ved seriespill i Bringserien 16 få - 100% av inntektene GENERERT fra matservering eksternt fra kiosk. Klubben dekker dommerkostnader ved hjemmearrangement, samt eventuelle kostnader for ekstern tidtaker

- Det legges også opp til at det er mulig for det enkelte lag å gjennomføre mer fellesdugnad, som kan rutes direkte til laget, etter normal grunnkvote.

15.2 Egenandeler ved nasjonale talentmiljøer

Klubben dekker egenandeler fra Håndballforbundet for deltagelse i nasjonale talentmiljøer (f.eks NM bylag eller aldersbestemt landslag).

15.3 Godtgjørelser

Klubben har godtgjørelser for personer som tar verv i klubben vår. Godtgjørelsene er oppsummert nedenfor.

Knyttet til hvert lag vil det normal gis fritak for inntil 4 treningsavgifter. Dersom det skal gis fritak utover 3 treningsavgifter basert på antall personer med roller knyttet til laget, så skal dette godkjennes av styret.

15.4 Styret

Styret har pr nå ingen godgjørelser. Fritak for kontigent for barn nr 1 og halv treningsavgift for barn nr 2, i klubben - Fritak for hallvakt - Fritak for andre dugnader - Medlemmene må likevel påregne å kunne måtte stille opp i særlige situasjoner der det er akutt behov

15.5 Trenere

- For alle årsnivåer: fritak treningsavgift for barn nr 1 og halv treningsavgift for barn nr 2 som spiller håndball i klubben.

- For alle årsnivåer: utstyrspakke shorts / bukse, t-skjorte og bag

Foreldretrenere og førsteårstrenere får i utgangspunktet kun utstyrspakke og fritak første år.

Trenerpakke fås ved å henvende seg til materialforvalter. Materiellforvalter holder oversikt over utdelt utstyr, og hvem som trenger hva.

15.5.1 For trenere på 8-10 årsnivå som ikke har barn på laget selv:

15.5.2 For 1 trening i uken + mini/aktivitetsturneringer (8 og 9 årsnivå)

- En trener: 1000 kr pr halvår - To trenere: 500 kr pr trener pr halvår

15.5.3 For 2 treninger i uken + aktivitetsturneringer (10-11 årsnivå)

- En trener: 1500 kr pr halvår

- To trenere: 1000 kr pr halvår pr trener

15.5.4 For trenere på 11 – 13 årsnivå , avhengig av om man har egne barn på laget

4000 kr pr årsklasse. All honorering fratrekkes dekning av halv treningsavgift pr barn treneren har i klubben. Ved flere trenere på laget , avtaler trenere fordeling seg imellom. Det er ikke anledning til å benytte flere enn to hjelpetrenere, uten særlig tillatelse.

15.5.5 For trenere på 14 – 15 årsnivå , avhengig av om man har egne barn på laget

6000 kr pr årsklasse. All honorering fratrekkes dekning av halv treningsavgift pr barn treneren har i klubben. Ved flere trenere på laget , avtaler trenere fordeling seg imellom. Det er ikke anledning til å benytte flere enn to hjelpetrenere, uten særlig tillatelse.

15.5.6 For trenere på 16 ++ årsnivå , avhengig av om man har egne barn på laget

Pr nå ihht særlig avtale med styret. Generellt 9000 kr pr årsklasse. All honorering fratrekkes dekning av halv treningsavgift pr barn treneren har i klubben. Ved flere trenere på laget , avtaler trenere fordeling seg imellom. Fordelingsfaktor er normalt antall trenere. Det er ikke anledning til å benytte flere enn to hjelpetrenere, uten særlig tillatelse.

15.6 Foreldrekontakter (FK)

15.6.1 Frivillig

Fritak for hallvakt - Fritak for dugnader, men koordinerer dugnader for klubben de representerer.

15.6.2 Ved utpekt / tvungen foreldrekontakt

Halv treningsavgift for 1 barn. -

FK må likevel påregne å kunne måtte stille opp i særlige situasjoner der det er akutt behov. Se egen instruks for FK, vedlegg

Del II
Sportsplan

15.6.3 Revisjon
 • Sist oppdatert 27-09-2018

16 Formål

Formålet med denne sportsplanen er å sikre våre spillere et trygt og utfordrende treningsmiljø, som gir alle mulighet til å utvikle seg positivt ut fra sine forutsetninger.

16.0.1 Sportsplanen skal:

Bidra til å gi trenere, oppmenn, foreldre og andre innsikt i retningslinjer for arbeid med de yngre lagene i klubben.

Sikre spillerne kontinuitet ved trener / oppmannsskifte

16.1 Sportslig sett skal den være et verktøy for:

 • Å skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling.
 • Å gi samme tilbud uavhengig av hvem som utgjør støtteapparatet rundt det enkelte lag.
 • Å gjøre det attraktivt å være trener i klubben, ved å ha et godt utbygd støtteapparat og mulighet for faglig utvikling gjennom samarbeid med andre trenere.

16.2 Sportsplanen inneholder målsettinger for de enkelte alderstrinn når det gjelder:

 • Teknisk ferdighet som håndballspiller.
 • Sosial funksjon i laget.
 • Sportslige resultater.

16.3 Sportsplanen skal:

 • Gi støtteapparat grunnlag for å kvalitetssikre aktiviteten i det enkelte lag gjennom sesongen
 • Være et referansepunkt for trener og oppmann når de skal evaluere sitt lag etter hver sesong
 • Være et oppslagsverk for foreldre og andre som er tilknyttet klubben.

Sportsplanen er utarbeidet i samarbeid med trenere og tillitsvalgte i klubben.

17 Målsetting for Fyllingen Håndball.

Klubben skal være et positivt og utviklende aktivitetstilbud for barn og unge i Fyllingsdalen.

Alle som ønsker å spille håndball i klubben skal få et godt trenings- og kamptilbud, med godt skolerte trenere. En god breddesatsing gir et godt aktivitetstilbud til alle som vil spille håndball på sitt nivå, og god mulighet for utvikling og modning for spillerne.

17.1 Mobbing / utstøting

Det er i klubben nulltoleranse for mobbing. Alle skal aktiv jobbe for at alle blir inkludert i alle aktiviteter, utifra sine egne forutsetninger.

Det er viktig med positivt engasjement fra foreldrene, slik at flere enn trenere og lagledere har ansvar for samhold og miljø.

Som voksen har du et ansvar for at ingen blir utstøtt eller mobbet.

17.2 Utvikling

Fyllingen Håndball skal utvikle spillernes individuelle og lagmessige ferdigheter, med fokus på en helhetlig personlig utvikling. Framohallen skal være vårt sosiale samlingspunkt. Vi ønsker å etablere et godt samarbeid med Fyllingen Bergen (herrer), og på sikt etablere damelaget i 1.divisjon.

17.3 Kvalifisering

Fyllingen Håndball skal hvert år kvalifisere seg for: - Landsserien Jenter 18 (Spar serien) - Landsserien Jenter / Gutter 16 (Bring serien) - Være med å kjempe om en plass NM sluttspillet Jenter / Gutter 14 (Posten serien)

17.4 Variabel startoppstilling

For lag med spillere under 14 år, skal trenerne variere startoppstillingen fra kamp til kamp. Det skal tilstrebes at spillerne får tilnærmet lik spilletid. Dette kan i enkelte tilfeller fravikes (for eksempel sluttspill i turneringer), under forutsetning av at dette er tatt opp i spiller / foreldregruppen i forkant.

17.5 Differensiering

Fra og med 14 års serien kan differiensiering av lag innføres. Dersom dette blir aktuelt, er det viktig at de som ikke kommer med på hoved- laget, får et fullverdig trenings- og kamptilbud. Det skal i slike tilfeller meldes på flere lag i serien. På denne måten kan spillerne veksle mellom hoved - laget og de andre lagene basert på utvikling av ferdigheter, holdninger, treningsinnsats og i noen tilfeller, oppmøte.

17.6 Positiv aktivitetstilbud

God breddesatsing gir et godt aktivitetstilbud til alle som vil drive med håndball i klubben. Det betyr også at flere får mulighet til utvikling og modning på sitt eget nivå. En ønsker at en legger til rette for et tilbud slik at ungdommen fortsetter med håndball så lenge som mulig. Det er viktig at de som ikke ønsker å spille lenger motiveres til å bli trenere, dommere og oppmenn/kvinner i klubben.

17.7 Talentutvikling

For å gi de beste noe å strekke seg etter gjør vi følgende: - De mest motiverte og ambisiøse spillerne får mulighet til å hospitere på treninger til aldersgruppen over (les «Hospitering» lenger bak i Sportsplanen). Spillerne må være på et godt ferdighetsnivå - De får mulighet til å delta på regionens SUM-samlinger for 14 og 15 åringer, og RUM-samlinger for 16 og 17 åringer. Klubben skal utvikle en treningskultur slik at damelaget på sikt klarer å etablere seg i 1.divisjon. På guttesiden skal en utvikle spillere som senere tar steget videre til spill for Spar laget og elitelaget til Fyllingen Bergen.

17.8 Trenerutvikling

Vi skal legge til rette for at de som ønsker det skal få ta trenerutdannelse. Målsetting er å utdanne egne trenere til lagene i klubben. For å kunne nå de sportslige målene, er det av avgjørende betydning at foreldrene engasjerer seg i klubbens daglige gjøremål. Dette kan organiseres gjennom etablering av utvalg med 2-4 medlemmer Samarbeide med Fyllingen Bergen, slik at vi kan dra nytte av deres kompetanse på trenersiden.

18 Organisasjon

18.1 Sportslig utvalg:

Har ansvar for sportslig aktivitet i klubben

Består av sportslig leder, trenere for yngre divisjoner, barnehandball-ansvarlig og trenere for eldre divisjoner, , dommerkontakt og en representant fra styret.

Skal gjennomføre møte minst en gang pr. mnd.

18.2 Organisering av lagene.

Støtteapparatet for det enkelte lag skal bestå av:

 • Trener
  • Hjelpetrener når treningsgruppen er stor
  • Oppmann/kvinne (skal velges blant de foresatte til spillerne)
  • Instruks for oppmann/kvinne
   • Oppmann/kvinne skal: - Bistå trener med oppgaver i forbindelse med trening og kamper for laget. - Kjenne til innholdet i Sportsplanen, derav kjenne til klubbens målsettinger. - Sammen med treneren bidra til at klubben når både sosiale og sportslige mål. - Arrangere spillermøter. - Sammen med treneren fylle ut kamprapporten før kamp. Ringe inn kampresultatet etter kamp. Instruks for trenere
 • Trenerne skal:
  • Undertegne trenerkontrakt med klubben, og utføre sine forpliktelser i henhold til denne
  • Gjøre seg kjent med Sportsplanen, og utøve sin trenergjerning i henhold til denne
  • Ha en høflig omgangsform med alle, og gi konstruktive tilbakemeldinger når det oppstår kritikk fra spillere og foreldre.
  • Ha ansvar for å lage treningsplaner for laget sitt
  • Sikre at den enkelte spiller får utfordringer som står i forhold til ferdigheter og motivasjon
  • Delta på trenermøter etter innkalling
  • Ha hovedansvar for lagets sportslige utvikling
  • Ha ansvar for laglederfunksjonen under kamp
  • Ta ut laget til kamp.
  • Bidra til at det er god stemning mellom lagene under kamp
  • Arbeide målbevisst for at for at det skapes god sosial samhørighet i laget, mellom andre lag i klubben og mellom laget og andre klubber
  • Samarbeide med lagets oppmann/kvinne og foreldrekontakt
  • Formidle sportslige mål til spillegruppen på en klar og tydelig måte
  • Sørge for stedfortreder dersom han/hun ikke kan møte på trening I
 • Foreldrekontakt (skal velges blant de foresatte til spillerne)
  • Instruks for foreldrekontakter
  • Foreldrekontaktene skal: - Representere de foresatte, og tale de foresattes sak i alle saker han/hun blir involvert i som foreldrekontakt.
  • Kjenne til innholdet i Sportsplanen.
  • Arrangere foreldremøter i samråd med lagets trener(e).
  • Sørge for å sette opp dugnadslister i god tid, og ha ansvar for at dugnader laget/foreldrene pålegges blir utført.
  • Lage og ajourføre lister over lagets spillere med fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer og mailadresse.

19 Arrangement

I forbindelse med dame og herrelagets hjemmekamper.

 • Annonsering kamp via plakat i hallen og på klubbens hjemmeside.
 • Fair Play-vert (er) i skal være i hallen i god tid.
 • Skal ta i mot bortelaget og dommerne. Følge de til garderobene.
 • Sekretær og tidtaker skal være på plass i god tid.
 • Billettselger på plass i god tid.
 • Frukt til lagene og dommerne.
 • Åpen kiosk.
 • Musikk til oppvarming
 • Resultatregistrering like etter kampslutt

20 Vi er positive.

20.1 Alle skal bidra til et godt miljø

Alle tillitsvalgte, trenere, oppmenn/kvinner, foreldre, spillere og dommere skal bidra til at det oppleves som positivt å spille kamper mot Fyllingen Håndball. Vi skal sammen skape gode relasjoner til klubber lokalt og nasjonalt. Vi skal under kamp skape en god atmosfære på banen, benken og tribunen.

Vi aksepterer ikke kjeftbruk og sjikanøse tilrop til dommere og andre lags spillere. Vi skal ta i mot motstanderlagene på en positiv måte, slik at de føler seg velkommen i Framohallen.

Trener og oppmann/kvinne skal hilse på motstanders lagleder, dommere og sekretariat før kamp.

Vi skal ønske hverandre lykke til eller «god kamp». Et smil og et nikk skaper god atmosfære. Når kampen er ferdig, takker vi for kampen.

Lagledelsen må ta ansvar for spillere som blir «varme i toppen» underveis.

20.2 Usportslig oppførsel

Usportslig oppførsel eller gjentatte protester mot dommeravgjørelser, skal umiddelbart gi opphold på benken. Først når kampen er ferdig kan trenerne gi tilbakemeldinger til dommerne. De skal være saklige og konstruktive, og gis på tomannshånd med dommeren I kamper som vi taper skal vi opptre som «gode tapere» og «gode vinnere» Vi skal alle være med å bidra til at Framohallen blir vårt sosiale samlingspunkt.

21 Samarbeid med FyllingeBergen

22 Fair Play

Play Fair Play handler om hvordan vi opptrer overfor hverandre på trening og i kamp, men er også viktig utenfor banen. Fair Play handler til syvende og sist om toleranse og menneskeverd. Ved å gi barna opplæring i grunnleggende respekt for andre, gir du de en god lære for livet. Klubben har som målsetting at det skal være en Fair-play vert tilstede på alle arrangementer.

23 Damelaget

Laget skal bestå av de beste spillerne over 16 år.

Dersom spillere i alderen 16-18 år er gode nok for damelaget skal de prioriteres for trening og spill på dette laget. Dersom en kamp for damelaget kolliderer med kamper i Lerøy -og Bring-seriene eller kamper i regions-serien, skal spilleren(e) derfor prioriteres på damelagets kamp.

For å unngå kamp kollisjoner bør en gå gjennom kampoppsettet på forhånd. Teamet rundt laget skal bestå av trener, hjelpetrener, oppmann/kvinne. Det kan også være aktuelt å knytte til seg annen kompetanse. Jenter 17-18 og Lerøy-laget.

- Laget skal bestå av de beste 17-18 åringer i klubben. - Laget skal delta i kvalifisering til Spar- serien. Dersom det er få spillere i årsklassen, kan det være aktuelt å inngå samarbeid med andre klubber. Jenter 15-16 (Bring-laget) - Laget skal bestå av de beste 15-16 åringer i klubben. - Laget skal delta i kvalifisering til Bring-serien. - Kamper i Bring kvalifiseringen / Bring serien skal prioriteres framfor kamper i Jenter 15 i regions serien. For å unngå kamp kollisjoner bør en gå gjennom kampoppsettet på forhånd. Det er viktig at spillere og foreldre informeres om disse forholdene i starten av sesongen.

23.1 Differensiering av spillerene på lagene.

Differensiering av lagene skal ikke forekomme før eventuelt i 14 års klassen. Oppstart og gjennomføring av denne skal diskuteres med Sportslig utvalg / Styret før det gjennomføres.

24 Differensiering i hovedlag

Differensiering av lag og spilletid i årsklassene 14-16 år (hoved-lag)

Dersom det bestemmes å differensiere et lag i en årsklasse, skal det gjøres på bakgrunn av følgende:

24.0.1 Et hovedlag skal bestå av følgende spillere
 • Spillere med de beste ferdigheter, holdninger og størst innsats på treninger.
 • Spillere med størst potensiale for fremtiden.

Trener(e) for dette laget bestemmer hvilke spillere som skal være med. Før en endelig beslutning tas, skal en diskutere laguttaket med Sportslig leder-/e & Styret.

Spillere som blir tatt ut på et hovedlaglag må gjennom sportslig utvikling, innsats og holdninger vise at de fortjener plassen i gruppen.

24.1 Sportslig vurderinger

Treneren kan etter sportslige vurderinger flytte spillere ned på et annet lag.

Alle spillere på et hovedlag bør spille så mye som mulig gjennom sesongen. Det er derfor viktig å bruke de nest beste spillerne mer i kamper der en møter svakere motstand.

De beste spillerne prioriteres og gis mye spilletid i kamper mot bedre motstandere.

Det kan i enkelte kamper føre til at noen spillere ikke kommer på banen i det hele tatt, men dette skal i utgangspunktet ikke forekomme

25 Resterende lag

På de andre lagene i årsklassene 14-16 år,skal spillerne i kamp spille tilnærmet like mye.

I enkelte kamper kan det likevel forekomme at treneren vurderer ulik spilletid, som for eksempel i:

 • Sluttspillkamper i turneringer
 • Viktige kamper i regionserien

I disse årsklassene kan treneren også vurdere ulik spilletid ut i fra treningsfremmøte, innsats og holdninger.

Spillere som over tid ikke møter på trening uten gyldig grunn, kan av treneren utestenges fra kamper. Det er viktig at spillere og foreldre informeres om disse forholdene i starten av sesongen.

25.1 Differensiering og spilletid i klassene 12-13 år.

Det skal ikke forekomme differensiering av lag i disse årsklassene.

Det vil si at:

 • En ikke skal dele lagene inn på bakgrunn av ferdigheter. Dersom treningsgruppen er stor og en må melde på flere lag i regions-serien, er det mulig å melde på lag i både A og B serien. Det bør gjøres i de tilfeller der det er store forskjeller i spillernes ferdighetsnivå, slik at alle får en god mestring og godt utbytte. .
 • Alle som møter til kamp skal spille tilnærmet like mye.
 • Dersom det er mange spillere i gruppen, kan en eventuelt rullere på å stå over kamper.

I enkelte kamper kan det likevel forekomme at treneren vurderer ulik spilletid, som for eksempel i:

 • Sluttspillkamper i turneringer
 • Viktige kamper i regionserien.
  • NB. Alle spillere som møter til disse kampene, skal på banen i løpet av kampen.

En skal i god tid informere spillere og foreldre om dette. Det bør gjøres i forbindelse med foreldremøter tidlig i sesongen.

I tilfeller der det ikke er mulig å stille til kamp i årsklassens øvd klasse, uten å “overkjøre” motstander, bør det meldes opp et lag som hopper opp en årsklasse.

Dette promoterer igjen god mestring og godt utbytte.

25.2 Minihåndball

Det kan vurderes å melde opp lagene til både øvd og uøvd, ved store grupper. Det er da mulig å kunne få både stabilitet og utfordringer, med til dels likt mannskap.

25.3 Belastning på spillere

Det er viktig å begrense den totale trenings/kamp belastningen. Derfor skal spillerne ikke spille kamper for flere enn 2 lag.

25.4 Bruk av spillere fra andre lag i klubben

. - Dersom et lag i perioder har få spillere, kan laget be om å få låne spillere fra andre lag i samme aldersgruppe eller i aldersgruppen under. - Det er trener(e) på det forespurte laget som bestemmer om laget kan låne ut spillere, eventuelt hvor mange og hvem som kan lånes ut. Før utlån må Norges Håndballforbunds regelverk (eventuelt turneringsregelverk) sjekkes for hva som er tillatt - Når utlånet går utover en enkelt kamp, bør forskjellige spillere låns ut fra kamp til kamp.

25.5 Sammenslåing av lag.

Sammenslåing av flere treningsgrupper kan være aktuelt dersom: - En treningsgruppe blir færre enn 12 spillere - Trenere ønsker å slå flere treningsgrupper sammen, for å utnytte trener-ressursene bedre.

26 Hospitering

Hospitering er et tilbud til de beste og mest ambisiøse spillerne.

26.1 12-18 år

Det er Sportslig utvalg/Styret som avgjør hvilke spillere som skal få dette tilbudet i aldersgruppen 12-18 år.

26.2 under 12

For yngre spillere (under 12 år) er det hovedtrener(e) i aldersgruppen under som velger ut spillere i samråd med hovedtrener(e) i klassen hvor hospitering forekommer.

26.3 Generelt

Hospitering går ut på at spillere i en definert periode får delta på en eller flere treninger og eventuelt kamper for et lag for en årsklasse over. I spesielle tilfeller kan det også være aktuelt å hospitere opp 2 årsklasser. Trener for de aktuelle spillerne fremmer dette for Sportslig utvalg/Styret, som vurderer hvert enkelt tilfelle.

26.4 Uenighet

Ved uenighet er det Sportslig leder/Styret som tar den endelige avgjørelsen. Spillerens foreldre/foresatte skal informeres dersom det er aktuelt å tilby hospitering. Hospitering skal være et tilbud i tillegg til trening i egen gruppe.

26.5 Belastning

Det er viktig at hospiteringen ikke gir spilleren så stor treningsbelastning at det er fare for belastningsskader. Trenerne på de ulike lagene må samarbeide slik at dette ikke skjer.

Trenerne skal settes opp en plan for hospiteringen, som skal forelegges Sportslig utvalg/Styret, spilleren og foreldre-foresatte for godkjenning.

26.6 Permanent overgang

I spesielle tilfeller bør spillere flyttes permanent opp på et lag i en årsklasse over.

For at dette skal være aktuelt, må følgende forhold være avklart:

 • Spilleren må ha så gode ferdigheter og holdninger at han/hun vil forsterke dette laget
 • Spilleren og foreldrene/ foresatte må ønske dette.
 • Sportslig utvalg/Styret vil til slutt diskutere saken, og avgjøre om spilleren permanent skal flyttes opp på et lag i en årsklasse over.

Det viktig at en informerer foreldregruppen om hvilke vurderinger som er lagt til grunn for å ta inn en yngre spiller på laget.

27 Ved tilgang av nye spillere, eller når spillere slutter.

Oppmann/kvinne (eventuelt trener) på det enkelte lag skal informere leder av Sportslig utvalg/Styret fortløpende om alle tilganger og avganger. Med informasjon om hvilke klubb spilleren kommer fra/ går til.

27.1 Nye spillere

Hvilket lag nye spillere skal spille for avgjøres av sportslig utvalg, etter følgende retningslinjer:

 • Klubben tar ikke inn nye spillere hvis det betyr at spillerens eget lag blir nedlagt. Før en avgjørelse tas skal saken diskuteres med spillerens gamle klubb.
 • Nye spillere skal primært gå inn på lag som har spillere i samme årgangen som spillerne er født i. Dersom en gjennom sportslige vurderinger mener at spilleren bør spille for et lag i en eldre årsklasse, er det mulig å gjennomføre.
 • Dersom klubben har flere lag i samme årsklasse, skal spilleren plasseres etter følgende kriterier:
  • Venner/venninner
  • Skole/ klassetilhørighet
  • Ferdigheter
  • Sosiale forhold
  • Lag som har få spillere. Det skal i hvert enkelt tilfelle vurderes hvilke av de overnevnte kriterier som skal være avgjørende. Spillere som får klarsignal for overgang til oss, må selv sørge for overgangspapirer/ utlånspapirer som er reglementert signert av moderklubben.
   • Disse papirene skal leveres styreleder i klubben, som kvitterer og sender papirene til Norges Håndballforbund. fortløpende, samt lagrer lokalt i filstruktur

  27.2 Overgangs eller utlånsgebyr

  • Klubben betaler ikke overgangs eller utlånsgebyr for spillerne. Det kan i helt spesielle tilfeller gjøres unntak i forhold til dette. Klubbens styre avgjør dersom det oppstår uenighet.

28 Barnehåndball 6-11 år. Et tilbud for alle.

28.1 Utdanning

Det er viktig at lagene i barnehåndballen har skolerte trenere (jfr.Utdanning).

28.2 Trivsel og sosialt arbeid.

En skal gjennom trivsel og glede med idretten, uavhengig av ferdigheter, fysiske begrensninger og kulturell bakgrunn, ha mulighet for sportslig og sosial utvikling.

Det sosiale er kanskje den viktigste grunnen til at barn er med i idretten. Det er derfor viktig å vektlegge dette aspektet som trener, lagleder og forelder. Alle skal få utfordringer som står i forhold til den enkeltes ønsker og forutsetninger gjennom mestring og utvikling.

En skal få mulighet til å dyrke vennskap og knytte sterkere sosiale bånd både på og utenfor banen. Lagånd bygges gjennom aktiviteten på trening og i kamp, men også på reiser, turneringer og sosiale tilstelninger.

28.3 Fokus

Barnehåndball skal være fokusert på lek og utvikling. Det er viktig at alle skal være i aktivitet i så stor del av tiden som mulig, med fokus på balleker, stafetter, morsomme konkurranser og mye småspill.

En skal legge vekt på utvikling av ballfølelse, teknikk, koordinasjon og samspill gjennom lekende øvelser.

28.4 Belastning

Den totale trenings/kamp belastningen må imidlertid ikke bli for stor. Spillere skal derfor ikke spille kamper for flere enn 2 lag.

28.5 Topping

Det skal ikke forekomme topping av lag i disse årsklassene.

29 Håndballskolen

Håndballskolen skal være et allsidig og variert aktivitetstilbud til jenter og gutter på 6 år, som ønsker å spille håndball i klubben. Målgruppen er i første rekke 6- åringer ved Lyshovden, Løvås, Sælen, Bjørndalsskogen og Varden skole. 6-åringene får via skolen invitasjon fra klubben. NB. Informasjon om klubbens tilbud skal også deles ut til elever på høyere alderstrinn dersom klubben har få spillere i årsklassen. De blir delt inn i rene jente -og guttegrupper, og starter treningene i begynnelsen av september. Gruppene skal trenes av kvalifiserte trenere.

30 Utdanning.

Vi skal legge til rette for at alle som ønsker det skal få delta på kurs/utdannelse. Vi oppfordrer flest mulig trenere til å gjennomføre deler av regionens trenerutdanning.

30.1 Trenerkurs

Forventet kompetanse hos trenerne: - Trenere for 6-9 år bør ha regionens trener 1 kurs - Trenere for 10-11 år skal ha regionens trener 1 kurs - Klubben ønsker at flest mulig trenere i eldre årsklasser i tillegg gjennomfører trener 2 kurs. Manglende trenerkurs kan kompenseres gjennom erfaring som spiller og trener på et tidligere tidspunkt i klubben eller andre klubber. Det er opp til klubbens styre å avgjøre om treneren er kvalifisert uten trener kurs.

31 Dommerkurs

Vi oppfordrer flest mulig medlemmer til å gjennomføre deler av regionens dommerutdanning. Alle spillere skal fra den sesongen de spiller i 15 års klassen, gjennomføre regionens teoretiske del av dommer

kurs «Barnekampleder». Kurset vil bli arrangert i august-september i regi av regionen.

32 Støttende dokumentasjon

32.1 Instruks for Trenere

32.2 Instruks for Oppmann / foreldrekontakter

32.3 Foreldrevettregler

32.4 Treningsvett

32.5 Politiattest

32.6 Handlingsplan

33 REFERANSER

33.1 Lov om Fyllingen Håndball