Du kan bli gavesponsor, og få skattefradrag for hele gaven.

Frist for registrering av gaver er 10. januar 2019 kl 13.00.

Ordningen gjelder for idrettslag/klubb, og andre organisasjonsledd, tilsluttet Norges idrettsforbund og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. 

Privatperson eller organisasjon som gir gave til idrettslag etc kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Kriterier for fradrag er blant annet:

  • Gavemottaker må rapportere mottatte gavebeløp.

  • Det gis fradrag for gavebeløp, gitt i kalenderåret, fra kr 500 og inntil kr 40 000.

  • Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven.

  • Gaven må være en pengegave.

  • Gavemottaker må rapportere data (se punktet nedenfor vedr. rapportering).

  • Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og rapportere inn dette i korrekt form. Hvis innrapportering ikke skjer i henhold til vedtatt praksis har NIF dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger.

Rapportering:
Følgende informasjon må rapporteres inn:

  • Givers personnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.

  • Givers samlede gavebeløp gitt i kalenderåret.

  • Navn på idrettslag/ klubb/ særforbund som har mottatt gaven. Det er gavemottakers plikt å oppbevare dokumentasjon for evt. etterkontroll jfr. bokføringsloven.

Mer generell informasjon om ordningen ligger på Skattedirektoratets hjemmeside: www.skatteetaten.no

Norges idrettsforbund har valgt firmaet Solidus AS til å ta seg av skatteinnberetningen i 2018, og de har administrert skatteinnberetning for frivillige organisasjoner siden 2004.

For å registrere gavene som skal innberettes, trenger dere kun en PC med internett-tilgang.

Brukerlisensen for idrettslaget for bruk av Solidus-løsningen er 1% av summen av registrerte innbetalinger forrige kalenderår (skatteåret). Minimumslisensen er kr. 263 og maksimumlisensen er kr. 1.307 pr år. Alle priser er inkl. mva.

Solidus sender hvert år den lovpålagte årsoppgaven til den enkelte giver med oversikt over gitte gaver. For skatteinnberetning og utsendelse av årsoppgave, beregner Solidus seg kr. 29 pr giver for de første 100 giverne, utover dette kr. 14 pr giver. Prisen inkluderer mva, porto og konvolutt på årsoppgaven. Dere vil motta faktura direkte fra Solidus på brukerlisens, skatteinnberetning inkludert utsendelse av årsoppgaver og eventuelt andre tjenester dere velger å benytte. Solidus har for eksempel en ordning hvor giver registrerer seg selv på nett og signerer en fast giveravtale med BankID (AvtaleGiro). Fordelen med en slik løsning er at det gir forutsigbare inntekter og at man slipper å registrere bidragene manuelt. Ta kontakt med Solidus direkte om dere ønsker mer informasjon om denne løsningen.

For å registrere gaver som skal skatteinnberettes, gjør følgende:
Økonomiansvarlig eller den som skal registrere gaver, registrerer organisasjonsleddet på www.solidus.no, klikk «Bli kunde». Følg anvisningene som gis. Dermed er dere uforbindtlig registrert i Solidus-systemet.

I bekreftelsen som umiddelbart blir tilsendt pr epost, følger ferdig utfylt kontrakteksemplar i vedlegg. Denne tar dere utskrift av, signerer og sender til Solidus, enten i scannet versjon eller pr. post. Når Solidus mottar kontrakten, åpnes databasen for dere og gaveregistreringen kan begynne umiddelbart. Prosedyren er forklart skritt for skritt, og den er enkel å følge.

Dersom dere har spesielle spørsmål, som dere ikke finner svar på i presentasjon eller brukerveiledning, kan dere ringe Solidus på telefon 993 98 550

Myndighetene krever en sentral samlet rapportering, så ønsker dere at gaver gitt i 2018 og senere skal skatteinnberettes, er det denne fremgangsmåten som må benyttes. Vi gjør også oppmerksom på at organisasjonsleddet er ansvarlig for å innhente korrekte fødselsnummer, ev. organisasjonsnummer for gavegiver for å sikre rett innrapportering.