Politiattest 

 
 
img_6125.jpg

Klubben er som medlem av Norges idrettsforbund forpliktet til å følge NIFs retningslinjer. Dette innebærer blant annet at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget hvor vedkommende kan ha et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Klubben stiller i dag (opptil flere) lag i de fleste aldersbestemte klasser og på seniornivå. Klubben vår har ansvar for et stort antall barn og unge på treninger, i kampsituasjon og ved turneringer. Dette innebærer at vi må stille krav til og ha gode sikkerhetsrutiner i forhold til hvem som er trener for barn og unge i klubben. Dette er bakgrunnen for at alle trenere og lagledere/foreldrekontakter i klubben må søke politiet om politiattest.

Aldersgrense for politiattester er 15 år.

Sendt inn politiattest tidligere? Slik systemet er nå får en avslag hvis en har fått attest tidligere. Dette jobber Norges Idrettsforbund med å få endret, men avslaget tjener som en bekreftelse på at det ikke er endringer i attestgrunnlaget!

Slik er prosedyren ved politiattester:

Steg 1

Klubben utsteder et behovskjema for attesten på eget skjema, og gi dette til søkeren.

I bekreftelsen skal klubben blant annet fylle ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemmel å vise til:

Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiregisterforskriften § 34-13. For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Ferdig utfyllt forespørsel finner dere her:

https://www.dropbox.com/s/oy681opglmgz266/Bekreftelse%20p%C3%A5%20form%C3%A5l%20POLITIET%20Vedlegg%20til%20s%C3%B8knad%20om%20politiattest%20FHB%202019.pdf?dl=0


Steg 2
Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk.

Er du under 18 år eller av en grunn ikke kan søke elektronisk, se informasjon nederst på denne siden.

Elektronisk søknad om politiattest

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon.

Under "kontaktinformasjon", fyll inn e-postadresse og telefonnummer.
Under "Formål med attesten" velger du "Frivillige organisasjoner" for både "Kategori" og "Formål.
Under "Legg ved bekreftelse på formål" legger du ved dokumentet som du har fått fra klubben, jfr steg 1.

- Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt. 
- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
- Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).

Trykk "Send søknad".

Teknisk informasjon
Løsningen fungerer med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari.
Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen.

Gjennom elektronisk søknad er du legitimert og søknaden signert.

Steg 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2 uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

Steg 4
Den som søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret.

Styreleder er ansvarlig for politi- attest i klubben.

Klubben skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

For deg som ikke sender elektronisk søknad:
Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk? Da skal du erstatte steg 2 over ved å fylle ut følgende skjema:

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2018.pdf

Øverst i søknadsskjemaet må du sette "Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt" som mottaker av søknaden. For søkere under 18 år må søknaden være signert av foresatte.

Søknaden sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Hva må legges ved søknaden?

Deretter følger steg 3 og 4 som beskrevet over.

Les mer om politiattest for idrettslag her >>